தோள்பட்டை வலி நீங்கிட – Dr .Bhat’s NCMT செயன்முறை ஓர் உபாயம்

Frozen Shoulder எனும் வியாதியினை Adhesive Capsulitis என்றும் அழைப்பர். தோள்பட்டையில் வலி தோன்றி அதன் கட்டுப்படுத்துவதே இந்நோயின் முதற்கூறு ஆகும். தோள் பட்டை சார்ந்த இடத்தில் இருக்கும் Glenohumeral எனும் சிறுமூட்டு பகுதியினை தாங்கும் கன்னெக்ட்டிவ் டிஸ்யூ எனும் இணைப்பு திசுவில் ஏற்படும் வீக்கத்தினால் தோள்பட்டையில் வீக்கமும், விறைப்பும் ஏற்படுகின்றது. இந்நோய்க்கான முதற்காரணியை இன்றளவும் நவீன மருத்துவ துறையினரால், அறுதியாக கூற இயலவில்லை. ஒய்வு அல்லது சம நிலையில் வலி அதிகரிப்பதும், குறைந்தும்; சிறிதளவு மூட்டின் இயக்கித்தினால் குறைவதும் இந்நோயின் இயல்பு.

Frozen Shoulder-ல் சில சமயம் ஸைனோவியல் ஃலூயிட் எனும் மூட்டு நீர்மம் குறைவதனால் அவ்விடத்தில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு, தோள்பட்டையின் ஆர்.ஓ.எம் எனும் இயல்பான நகர்வு இயக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துகின்றது. சில மக்களில் மூட்டு நீர்மம் திண்மையாகி Shoulder capsule எனும் தோள்பட்டை பொதியுறையுள், வடு போன்ற adhesions எனும் ஒட்டிழை திசுவினை உண்டாக்கியும் தோளினை விரைப்பாக்கி “ஆர்.ஓ.எம்” – ஐ கட்டுப்படுத்திவிடுகின்றது.shoulder jt_img_20161212_101614.jpg

எமது வைத்தியர் மரு . அ .ரங்கபிரசாத் பட், கிளினிக்கல் பரிசோதனையின் மூலம் அம்ஸ சந்தி மர்மம் மற்றும் அதன் சார்ந்த இணை பகுதிகளில் அலைன்மெண்ட் எனும் இசைவாக்கத்தினை உணர்ந்து, தடவல், அடங்கல், அமர்தல் போன்றவற்றினால் வலியினை குறைப்பது வழக்கம்.

அது மேற்பட்டு, பிணியாளருக்கு தரப்பட்ட வலி நிவாரண அனுபாவத்தினை தக்க வைத்து, க்யூ.ஓ.எல் (Q .O .L) எனும் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்திட NCMT செயன்முறையின் மூலம் அம்ஸ சந்தி மற்றும் அது சார்ந்த மர்மங்களையும் சப்போர்ட் தந்து மேம்படுத்தி வலி மீண்டும் மிகா வண்ணம் செயல்பாடும் செய்யப்படுகின்றது.

Continue reading “தோள்பட்டை வலி நீங்கிட – Dr .Bhat’s NCMT செயன்முறை ஓர் உபாயம்”

Advertisements

NCMT Procedure In Frozen Shoulder.

Frozen shoulder technically referred as Adhesive capsulitis presents as a painful and movement restricting disorder of the capsule of shoulder joint; the connective tissue surrounding the glenohumeral joint of the shoulder causing inflammation and stiffness. The cause of it is unclear and yet to be established as per the conventional science. The pain usually aggravates when at rest and lying but shows some degree of amelioration when the affected joint is subjected to movements.frozen shoulder_poadmanilyam blog_drawing by Dr.Bhat

In frozen shoulder at certain cases, the synovial fluid would be lacking causing stress during active and passive movements restricting the range of movement (R.O.M). At other times, in certain subjects the shoulder capsule get  thickened causing swelling due to a band of scar tissue aka adhesions getting  formed with in the shoulder capsule. There by, providing less space within the joint for the humerus, restricting the movement of the shoulder making it get stiff and painful.

Our Vaidya Rangaprasad Bhat, after examination of the alignment of the amsa sandhi marma and the structures forming the joint adopts the thadaval, amarthal and adangal as the case necessitates in relieving the pain.

Furthermore, to maintain the relief provided and improve the Q.O.L (Quality Of Life) of the subject under treatment he follows the NCMT procedure over the specific marmas to provide support and stability to the amsa marma and its associated marmas.
Continue reading “NCMT Procedure In Frozen Shoulder.”

ITBS _ Ilio Tibial Band Syndrome _ A case presentation

Name, Age & Sex: – Mr. X.Y.Z; 40 yrs; Male.

Height & Built:  – 6 feet tall & lean stature.

Nature of job: Standing for 6 to 8 hours, Machine operator in a Lathe factory.

History of past illnesses: – Nothing specific. He is adiabetic; normotensive & no cardiac or respiratory ailments.

Presenting symptoms:- Pain in the lateral aspect  of Lt.Knee;  Pain in the hollow of the knee; Radiation of pain from the region of knee to the left hip & buttock.

Aggravating factor:-  Walking fast; walking over uneven surface of road; climbing down the stairs; inversion of foot; crossing the legs over knee & squatting posture.

Relieving factor: –  Sleeping straight; at resting posture of knee; active hyper extension of foot or stretching of the calf muscle. Continue reading “ITBS _ Ilio Tibial Band Syndrome _ A case presentation”

Dr.Bhat’s Non Conventional Marma Taping in Musculoskeletal pain of lower limbs

From over a decade’s clinical experience and exposure in health sector  through conventional and non-conventional modalities of marma  chikitsa  provided in Padmanilayam, our Vaidya Dr.A.Rangaprasad Bhat, the pioneer  started adapting and  practicing , a non-conventional procedure  of taping over the marmas in pain management. wp-1481137262987He  coined the term Non Conventional Marma Taping Procedure (NCMT) for that procedure, as it was applied over the marmas. Up on a series of cases undertook for marma taping in the management of acute & chronic musculo skeletal  pain, Vd.Rangaprasad Bhat have been helping the health seekers from getting relieved from pain of the following conditions, when approached in  person. He has postulated the exclusion criteria for his pioneer method, with the experience attained by keen observation, over close quarters of health seekers treated by him.

Inclusion criteria for NCMT Procedure:-

Osteoarthritis / sandhi vata, get often produced by the repetitive loading injury over the joints.

Gouty arthritis / vAtarakta is a clinical condition, commonly affecting the 1st MTP joints with typical mono-articular involvement. The deposits of sodium urate crystal upon the joints, tendons, bones, peri articular tissues and the bursae causes this painful condition.

Rheumatoid arthritis / Amavata affects the feet in common, where in the earliest changes occur at the MTP joints.

Ganglia, one of the most common soft-tissue masses of the foot and ankle, gets typically located at the back of the MTP joints and tendons.

Calluses / kadara, usually forms under the head of metatarsal  bone within the subcutaneous fat adjacent to skin.

Achilles tendinitis is an overuse injury of the Achilles tendon, the band of tissue that connects calf muscles at the back of the lower leg to your heel bone.

Plantar fasciitis/ vatakhuddaka – presents with stabbing pain occurring usually with the  first steps in the morning. Up on getting up and moving, the pain decreases, but returns again when one stands for a longer period and while rising from sitting posture.

Heel spurs / vatakanaTaka – occur in at least half the people who have plantar fasciitis.It is a bony growth that usually begins on the front of the heel bone and points toward the arch of the foot.

Restless legs syndrome / pAdakSHepa – features, uncontrollable urge to move the legs, due to leg discomfort.  At most of the times it  happens in the evenings or nights while one is sitting or lying down.

Pinched nerve / ekamante ante avapIDiditam – occurs, when too much pressure gets exerted  to a nerve by surrounding tissues, such as bones, cartilage, muscles or tendons.

Bunion / pAdAnguSHTa vakrata – occurs next to the base of the big toe which is  is a bony bulge along the edge of the foot usualy in majority of cases is associated with misalignment of the first toe joint. Wearing ill-fitting or uncomfortable shoes is a predisposing cause for it.

Proximal tibiofibular subluxation /  upajANu vishleSHaNa – causing pain along the lateral aspect of the knee is the due to hypermobility of the proximal tibiofibular joint. Common complaints of “popping” and lateral knee pain occurs due to ncreased fibular external rotation resulting in injury to the protective capsule and ligaments of the joint. Relief from marma taping is usually  followed with an advice for  life style and postural modifications up on due consideration of the biokinetics of the work of the health seeker.

Trapped lateral plantar nerve causes pain, numbness or tingling in the heel area due to a sprain, fracture or varicose vein near the heel. Except the  fracture, in  rest of the two causes marma taping is useful.

Pump bump / pAdamUla kanda is a painful swelling  at the back of the heel, which occurs due to the worn shoe pressing the back of the heel.

Patellofemoral pain syndrome / jAnUpari graha – presents with mild to severe knee pain when the  posterior surface of the patella contacts with the thigh bone.

Ilio tibial Band syndrome presents with a stinging sensation of pain just above the knee joint over the outerside of the knee or sometimes along the entire stretch of the band.

Patellar tendinitis / Kapoli snAyu davathu – commonly known as Jumper’s knee, occurs in athletes of sports involving jumping activity like basketball and volleyball. Anterior knee pain is the usual complaint, whose onset is insidious involving either entire infrapatellar or the infrapatellar pole. Clinical stages 1 to 3 of Patellar tendinitis gets relief from pain through marma taping. Stage 4 falls under surgical purview, since either partial or complete rupture is the presentation.

Osgood–Schlatter disease seen in young adolescents presenting with  inflammation of the patellar ligament at the tibial tuberosity causing a  painful swelling just below the knee. Type I of OSD, where in small are displaced proximally not requiring surgery, is entrusted for Marma taping. Stage II & II of OSD is counseled, and referred to an Ortho Surgeon.

Superficial peroneal nerve entrapment – presents with numbness or altered sensation around the outer aspect of leg at times and vague pain over the dorsum of the foot, very commonly.

Ligament Sprain of knee and ankle in stage I & II can be managed with marma taping.

Deep peroneal nerve entrapment’s clinical presentation varies in the form of vague pain or  a burning sensation, or a cramp over the dorsum of the foot.

Inter digital neuritis – we have treated just 2 cases of this category where in the response to the pain was not satisfactory in a case and the other case could not be observed due to discontinuation from treatment.

Medial Tibial Stress Syndrome commonly known as Shin splints occurs due to the event of  inflammation of the muscles, tendons, and bone tissue around the tibia, caused in persons who indulge in gym activities or rigourous body shape work outs in its initial days. The Pain presents along the inner border of the tibia bone, where in the muscles are attached to it.

Calf muscle cramps / pinDikodveSHTaNa – caused due to laxed valves of varicose veins resulting in invisible to visible tortuosity of the saphenous veins have been effectively helped with pain relief to the helth seekers through marma taping along with ayurveda medicines.

Pirififormis syndrome / nitamba arti  causing sciatic referred pain to the lower leg gets relief from pain through marma chikitsa.

Hamstring strain / Khalli – is a sort of overuse injury like ITBS, often associated with running presenting acute pain at the back of thigh muscle.

 

Exclusion criteria for NCMT Procedure:

Tendinosis involves angiofibroblasic  hyperplasia, degeneration, and necrosis of the involved tendon with few or no inflammatory cells.

Tenosynovitis involves  inflammation of the tendon sheath with  synovial inflammation, infection or mechanical irritation resulting in fluid accumulation in the sheath.

Tendon ruptures occur in tendons weakened by degeneration or due to repetitive micro trauma, infection, or systemic disease such as diabetes.

Foreign body granulomas manifests,  in response to foreign objects such as thorns or sharp pieces of wood, broken  glass, or plastic  penetrating  the soft tissues of the foot

Plantar fibromatosis consists of localized fibrous proliferation that arises from the superficial and medial aspect of the plantar fascia.

In  Neuropathic osteoarthropathy,  the inter tarsal and tarso metatarsal joints are most commonly involved, followed by the MTP joints. Impaired pain sensation and proprioception leads to repetitive trauma and joint destabilization.

Osteomyelitis of the foot most often results from transcutaneous spread of infection and most commonly occurs in diabetic patients.  Cutaneous ulcers may develop at pressure points, especially under the first and fifth metatarsal heads.

Deep Vein thrombosis – is avoided addressing with Marma Taping, in fear of dislodging  the thrombosed blood causing occlusion of blood vessels in remote area.

Pain in Ecchymosed and bruised area avoided to prevent infection occuring over the affected area.

Disclaimer: The inclusive criteria of the diseases and the fact about the QOL improvement is solely related to the PAIN MANAGEMENT.

Autism

A male child aged 10 years was diagnosed with autism 5 years back met our Vaidya for consultation, over the month of march 2016. The child was presenting the following symptoms.

Restlessness, aphasic – but was producing a hawking sound from throat as if a foreign body is stuck in voice cord. The eye contact was absent with inattentiveness to surroundings & irritable mood. Beating his mother, sleeplessness (hardly sleeps 2 hours in a day) & non cooperative to verbal command along with inattention in classes at special school were the other complaints.

Vaidya counseled the parents regarding, the fact that Autism is not to be considered as a disease in managing their special child, but to understand the uniqueness of the I.Q level of their child and create a viable environment for the child to face and live in the owrld of opportunities.Having made the parents undertood the intricacies of the pattern of the disorder our vaidya provided a set of medicines for 2 months since they had come from neighboring state. Medicines prepared, under the supervision of our Vaidya, following the protocols of Ayurveda Pharmacology, was selected and given based on the Ayurveda clinical parameters of doshapratyanika and vyadhipratyanika.

A specified pattern of posology followed for VacābrahmiRasayanam, AyabhrngarajaYastiKalpam & Anakas from Ayurveda was adviced based on the doshik & symptoms parameters. Help of Cypriped & Agar from homeopathy too was taken in this case.
On 2nd of April 2016 coincidentally being the World Autism Awareness day our Vaidya got a phone call from the patient’s father seeking for their 2nd appt with him.

During the call, he intimated that the child’s behavior had become calm along with stopping of the abnormal hawking sound the child was making. Eye contact is maintained now and that he sleeps undisturbed for nearly 6 hours at night. His social mingling has improved to the extent that he started playing with his fellow children without beating or being aggressive to them.

Finally with an overwhelming voice out of ecstacy, the father informed our Vaidya that the child started pronouncing articulated words like ‘Amma’, ‘Atthae’, ‘Anna’ etc 3 words. Further gave an input of his observation that he produces a snapping sound with his tongue touching his palate.

Vaidya convinced the father not to worry about the snapping sound, since the child is trying to phonate observing the conversations from his family members.He further adviced the family members to speak in a slow rhythm to the child, so that he observes the lip and tongue movement from them to later try with himself in phonating the words.

In their last visit over the month of October 2016, the input from the parents was that the child is trying to catch up registering and understanding new words and is trying to speak few more words with a little bit improvement in phonation and articulation. The social mingling has considerably improved and that the teacher in the special school has informed the status of improvement of social behaviour inside the classroom.

Disclaimer:
This article is for educational and awareness purpose only. The medications in Ayurveda is patient centric and differs from one person to other depending up on the prakrti,dosha, desha,vayas,kala, anala etc parameters. Consult the Ayurveda physician or vaidya for medications and exercise restraint from self medications.

Credits:
The featured image is a CCO sourced from Pixabay. Thanks to Pixabay and special thanks to the soul who contributed this image for freesourcing.

And we owe our credit to Vd.Rangaprasad Bhat for outsourcing this article from his other personal blog

 

 

ULundhu KaLi – A Protein Rich Healthy Recipe For Kids

 

ULundhu the vernacular name of Phaseolus mungo is known as mASHa in Sanskrit and black gram in English.
Ayurveda holds mASHa in high esteem and categories it under jIvanIya (enlivening) group of drugs.

The BhAvaprakAsha quotes that Phaseolus mungo is a spermatogenic agent (shukra krt), bulk promoter (brhmana), strengthens the uterus and helps in conceiving (garbhaprada), promotes breast milk secretion (stanyakrt), strengthens the kapha dosha (kaphakrt) and alleviates pitta + rakta (pitta rakta hrt) as it’s pharmacodynamic action 1.

Nutitional value of Phaseolus mungo :-
Black gram is very nutritious 2 as it contains high levels of,
Protein (25g/100g),
Potassium (983 mg/100g),
Calcium (138 mg/100g),
Iron (7.57 mg/100g),
Niacin (1.447 mg/100g),
Thiamine (0.273 mg/100g), and
Riboflavin (0.254 mg/100g)

In the regions of Tamil Nadu, the practice of administering uLundhu kaLi, to the girl who have attained puberty is in vogue as a tradition for centuries. The tradition believes that the uLundhu kali stengthens the uterus, augments the breast tissues, relives the abdominal cramps and the low back ache experienced by the little girl taken aback with the new physiological events of menstruation occcuring in her physique. The recipe being sweetish in taste gets the co operation of the kid, being a strong reason for the tradition of uLundhu kaLi to be in vogue even in the modern era.

Facts about Palm jaggery aka karuppaTTi vellam  :

Palm jaggery is quite popular in the Southern states of Tamil Nadu (called Karupatti vellam or pana vellam), Karnataka (it is called thaati bella in some places and Olebella in Mangalore, which is believed to be the best), Kerala and Andhra Pradesh. In the South Indian families of the coastal region of Mangalore and also the Keralites of the Malabar coast, palm jaggery has a big role. It is used in the preparation of delicacies like payasams and neyyai appams. Mangaloreans use the same to prepare puddings and sweets. In temples, it is distributed with banana, or a bit of coconut, as prasadam. In Kolkatta city, West Bengal state, it is an important ingredient in sweets like Payeesh, Nalan gurer sandesh and Nalan gurer moa 3.

Nutritional composition of palm Gur is 4:-

Protein – 0.35%,
Fat (ether extraction) – 0.17%,
Minerals – 0.74%,
Carbohydrates – 90.60%,
Calcium – 0.06%,
Phosphorus – 0.06%,
Iron – 2.5 (mg/gm),
Nicotinic acid – 5.24 (mg/100 gm),
Vitamin B1 – 24.0 (mg/100 gm),
Riboflavin – 432.0 (mg/100 gm) and
Vitamin C – 11.0 (mg/100 gm)2

The preparation of uLundhu kaLi requires the following ingredients to be kept readied.

wp-1479939021599.jpgUlundhu / black gram – 50 gms

Arisi / Raw rice – 50 gms

Podittha Karuppati vellam / Powdered Palm jaggery  200 gms

Water – 200 ml

Nallennai / Gingelly oil – 30 ml

Nei / Ghee – 30 ml

NalapAka of uLundhu kaLi :-

The prescribed amount of black gram (with black husk) is taken in a frying pan and is fried without adding any oils for a few minutes until the smell and flavour of the black gram could be smelt. Care is taken not to char the black gram. The fried mASHa is taken out from the pan and kept for getting cooled.
Later along with the prescribed quantity of the rice, the fried uLundhu is ground to a fine powder with the help of a mixer, and kept aside.

The powdered karuppaTTi vellam is mixed with hot water and dissolved. Then the dissolved mixture is filtered to ger void of dust and sand particles if any be present and transferred to a clean vessel.

The pan is once again washed, to which the dissolved palm jaggery solution is added, follwed by 30 ml of gingelly oil and heated in a simmered flame. When the jaggery solution gets boiled, the podered mixture is added slowly over the center of the pan, simultaneously mixing it with the solution with the help of a karaNDi (spatula).

Keep the spatula placed inside the pan amidst the steaming mixture and close the pan with a lid to let the process for next 6 to 10 minutes. The flame should be maintained at a simmered level to avoid the recipe getting charred.

Upon completion of 10 minutes the pan is taken fom the stove and the mixture is thouroughly mixed and let down to cool off.

To the cooled mixture of recipe 30 ml of ghee is added, mixed and a round globule of the kaLi measuring the size of a gooseberry is prepared and stored in a clean vessel devoid of moisture for use.

Partaking a globule of the sweetish uLundgu kaLi in empty stomach or half an hour before food will be beneficial.

References:-

1.जीवनीयगणः प्रोक्तः शुक्रकृद्बृंहणो हिमः ||५०|| गुरु: गर्भप्रदः   स्तन्यः कफकृत् पित्तरक्तहृत् |तृष्णां शोषं ज्वरं दाहं रक्तपित्तं व्यपोहति ||५१|| भावप्रकाश-पूर्वखण्ड-मिश्रप्रकरण – ४. गुडूच्यादिवर्ग —जीवनीय गण ।।

2.”Mungo beans, mature seeds, raw”. USDA National Nutrient Database for Standard Reference. US Department of Agriculture.

3.. Indian Journal of Traditional Knowledge
Vol.12 (4), October 2013, pp 714-717

4. Vengaiah PC, Raju MS, Prasad KR & Kumari KU, Food
from Palmyrah palm (Borassus flabellifer L.) present
practices and scope, Proceedings of the National Conference,
Tirupathi, India, 24-25 January 2011, XXIV National
Convention of Agricultural Engineers, 162, 2011.

Disclaimer: This recipe is not a substitute for medication to the  medical conditions getting mentioned in the article, but a food supplement which is complimentary to the healing process. This article is just for educational purpose.

 

4 POSTURES TO AVOID IN SITUATIONS OF LEG PAIN

Most of the cases of leg pain seen by us in our clinic were found to be having a pre disposing factor of cause in “not following the rules of ergonomics based on the kinesiology of the muscles & bones.”

Maintainance of proper posture plays a very important role in the treatment for pain of the extremities. Continue reading “4 POSTURES TO AVOID IN SITUATIONS OF LEG PAIN”

Perandai Thuvaiyal – Useful for bone strength, Gastric ulcer, Intestinal worms

In the regions of Tamil Nadu the Cissus quadrangularis is known by the name Perandai.

Ayurveda  holds that the Perandai, which is referred as Asthishrnkhala, is an useful remedy when prepared with other ingredients as a bone setter, blood purifier, deworming, pile mass shrinker etcetera. 

It is a medicinal plant it’s been used in Ayurveda since the time of Bhavprakash nighantu written by Acharya Bhavprakash in 16th century, the plant beneficial for healing the fracture of bone. The plant also documented in Ayurveda for treatment of Osteoarthri-tis, Rheumatoid arthritis and osteoporo-sis. 

Rasa– Madhura

Guna – Laghu, Ruksha

Vipaka – Madhura

Veerya – Ushna

Doshaghnata – kaphavata shamak.

Karma: Dipana( appetiser), Pachaka (digestant), Raktashodhaka ( blood purifier), raktastambhaka ( arrest bleeding), Bhagna- Ashtibhagna ( it uses in bone fracture healing). Krimighna – It eliminates the Krimi ( work in worm infestation),Arshoghna – It helps to cure piles. Akshirogajit – It used in ophthalmic disease.Vrushya – It is aphrodisiac. Courtesy:. _/\_ PHARMACOLOGICAL REVIEW OF CISSUS QUADRANGULARIS LINN – Dr.Seema Atram.

Given with the above brief information about the herb, lemme come back to Perandai Thuvaiyal now.

Ingredients:

Perandai stem – 250 gms

Grated coconut – half coconut

Tamarind – Q.S / 20 gms

Salt – Q.S

Black gram – 5 tsp

Black gram, mustard, coconut oil for seasoning – Q.S

Preparation

The outer rinds of the cuticle of stem of Perandai is to be sliced and separated and then should be chopped into smaller pieces.

Add 5 tsp black gram + chopped perandai + 20 gm tamarind  + quantity sufficient of coconut oil in a Kadai vessel and start frying it in a simmered flame over stove for few minutes until the Perandai gets fried and turn little golden in color. At this juncture add the grated coconut and continue frying for another minute or two and allow the fried mixture to cool off before proceeding to grind.

Later add quantity sufficient of water along with salt to grind the Perandai mixture in a mixer  into a fine paste of thuvayal. Season the paste with black gram and mustard. If necessary little asafoedita too can be added to complete the recipe.

The Perandai Thuvaiyal is now ready to be served to six persons. 

Mixed with rice and coconut oil thuvaiyal if consumed at the  start of the meals would be beneficial.

Disclaimer: This recipe is not a substitute for medication to the  medical conditions getting mentioned in the article, but a food supplement which is complimentary to the healing process.