தோள்பட்டை வலி நீங்கிட – Dr .Bhat’s NCMT செயன்முறை ஓர் உபாயம்

Frozen Shoulder எனும் வியாதியினை Adhesive Capsulitis என்றும் அழைப்பர். தோள்பட்டையில் வலி தோன்றி அதன் கட்டுப்படுத்துவதே இந்நோயின் முதற்கூறு ஆகும். தோள் பட்டை சார்ந்த இடத்தில் இருக்கும் Glenohumeral எனும் சிறுமூட்டு பகுதியினை தாங்கும் கன்னெக்ட்டிவ் டிஸ்யூ எனும் இணைப்பு திசுவில் ஏற்படும் வீக்கத்தினால் தோள்பட்டையில் வீக்கமும், விறைப்பும் ஏற்படுகின்றது. இந்நோய்க்கான முதற்காரணியை இன்றளவும் நவீன மருத்துவ துறையினரால், அறுதியாக கூற இயலவில்லை. ஒய்வு அல்லது சம நிலையில் வலி அதிகரிப்பதும், குறைந்தும்; சிறிதளவு மூட்டின் இயக்கித்தினால் குறைவதும் இந்நோயின் இயல்பு.

Frozen Shoulder-ல் சில சமயம் ஸைனோவியல் ஃலூயிட் எனும் மூட்டு நீர்மம் குறைவதனால் அவ்விடத்தில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு, தோள்பட்டையின் ஆர்.ஓ.எம் எனும் இயல்பான நகர்வு இயக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துகின்றது. சில மக்களில் மூட்டு நீர்மம் திண்மையாகி Shoulder capsule எனும் தோள்பட்டை பொதியுறையுள், வடு போன்ற adhesions எனும் ஒட்டிழை திசுவினை உண்டாக்கியும் தோளினை விரைப்பாக்கி “ஆர்.ஓ.எம்” – ஐ கட்டுப்படுத்திவிடுகின்றது.shoulder jt_img_20161212_101614.jpg

எமது வைத்தியர் மரு . அ .ரங்கபிரசாத் பட், கிளினிக்கல் பரிசோதனையின் மூலம் அம்ஸ சந்தி மர்மம் மற்றும் அதன் சார்ந்த இணை பகுதிகளில் அலைன்மெண்ட் எனும் இசைவாக்கத்தினை உணர்ந்து, தடவல், அடங்கல், அமர்தல் போன்றவற்றினால் வலியினை குறைப்பது வழக்கம்.

அது மேற்பட்டு, பிணியாளருக்கு தரப்பட்ட வலி நிவாரண அனுபாவத்தினை தக்க வைத்து, க்யூ.ஓ.எல் (Q .O .L) எனும் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்திட NCMT செயன்முறையின் மூலம் அம்ஸ சந்தி மற்றும் அது சார்ந்த மர்மங்களையும் சப்போர்ட் தந்து மேம்படுத்தி வலி மீண்டும் மிகா வண்ணம் செயல்பாடும் செய்யப்படுகின்றது.

Continue reading “தோள்பட்டை வலி நீங்கிட – Dr .Bhat’s NCMT செயன்முறை ஓர் உபாயம்”

Advertisements

NCMT Procedure In Frozen Shoulder.

Frozen shoulder technically referred as Adhesive capsulitis presents as a painful and movement restricting disorder of the capsule of shoulder joint; the connective tissue surrounding the glenohumeral joint of the shoulder causing inflammation and stiffness. The cause of it is unclear and yet to be established as per the conventional science. The pain usually aggravates when at rest and lying but shows some degree of amelioration when the affected joint is subjected to movements.frozen shoulder_poadmanilyam blog_drawing by Dr.Bhat

In frozen shoulder at certain cases, the synovial fluid would be lacking causing stress during active and passive movements restricting the range of movement (R.O.M). At other times, in certain subjects the shoulder capsule get  thickened causing swelling due to a band of scar tissue aka adhesions getting  formed with in the shoulder capsule. There by, providing less space within the joint for the humerus, restricting the movement of the shoulder making it get stiff and painful.

Our Vaidya Rangaprasad Bhat, after examination of the alignment of the amsa sandhi marma and the structures forming the joint adopts the thadaval, amarthal and adangal as the case necessitates in relieving the pain.

Furthermore, to maintain the relief provided and improve the Q.O.L (Quality Of Life) of the subject under treatment he follows the NCMT procedure over the specific marmas to provide support and stability to the amsa marma and its associated marmas.
Continue reading “NCMT Procedure In Frozen Shoulder.”